Regulamin serwisu

Regulamin

 1. Poniższy regulamin określa zasady dokonywania napraw serwisowych przez pracowników serwisu.

 2. Serwis zobowiązany jest świadczyć usługi z najwyższą starannością.

 3. Serwis zastrzega prawo zmiany niniejszego Regulaminu Serwisu bez konieczności informowania Klientów o zmianie Regulaminu.

 4. Aktualny Regulamin znajduje się na stronie internetowej http://i-fix.com.pl/regulamin/

 5. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych podczas rejestracji wykonywanej usługi. Podanie danych Klienta konieczne jest do prawidłowego wystawienia rachunku za wykonaną usługę.

 6. Serwis nie wydaje uszkodzonych części.

 7. Podany czas naprawy jest terminem orientacyjnym i może ulec zmianie.

 8. Wszystkie kwoty podawane przez serwisantów są kwotami netto.

 9. Zakres usług serwisowych jest podany na stronie : http://i-fix.com.pl/ oraz w siedzibie firmy

 10. Zobowiązanie Serwisu do świadczenia usług, jest zastrzeżone warunkiem otrzymania wszystkich wymaganych informacji dotyczących Klienta i zgłoszonego sprzętu (w tym haseł dostępu do urządzenia i systemu operacyjnego) oraz dostarczenia przez Klienta niezbędnych akcesoriów i materiałów.

 11. Podstawą zgłoszenia do Serwisu usługi serwisowej, jest złożenie przez Klienta zlecenia naprawy lub usługi serwisowej przy pomocy dostępnych środków, jak:

  - rejestracja zgłoszenia poprzez dedykowaną platformę internetową, udostępnioną przez Serwis

  - przesłanie formularza pocztą elektroniczną

  - wypełnienie formularza podczas osobistego przekazania sprzętu do Serwisu.

 12. Zgłoszenia realizowane są wg kolejności, w jakiej wpłyną do serwisu.

 13. Klient zobowiązany jest do odpowiedniego przygotowania sprzętu do wysyłki:

  - bezpieczne zapakowanie sprzętu (zaleca się zastosowanie oryginalnego opakowania),

  - zamieszczonym formularzem zgłoszeniowym (dostępny na stroniw internetowej),

  - ubezpieczenie paczki,

 14. Serwis nie ponisi odpowiedzialności za utratę danych i programów pozostawionych na dysku. Z wiązku z tym prosimy o sporządzenie kopii zapasowej danych przechowywanych na dysku twardym. W razie koniecznośći serwis może wykonać taka kopię za dodatkową opłatą (szczegóły zamieszcozne w cenniku).

 15. System operacyjny oraz programy użytkowe wymagające licencji instalujemy wyłącznie z nośników dostarczonych przez klienta.

 16. Serwis komputerowy nie ponosi odpowiedzialności za treści znajdujące się w sprzęcie komputerowym na nośnikach informacji powierzonym serwisowi a będącymi w literze prawa treściami zabronionymi.

 17. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za używane i zainstalowane na sprzęcie klienta nielicencjonowane oprogramowanie.

 18. Wszystkie naprawy wykonywane są po uprzedniej konsultacji z klientem.

 19. Czas napraw wynosi 7 dni roboczych z możliwością przedłużenia z przyczyn od nas niezależnych lub w przypadku konieczności sprowadzenia części.

 20. Wstępna ocena rodzaju uszkodzenia, kosztu, zakresu i czasu naprawy może ulec zmianie w trakcie naprawy.

 21. Oględziny sprzętu komputerowego dotyczą tylko usterki podanej przez klienta. Oględziny są płatne jedynie w przypadku nie podjęcia dalszej naprawy w Serwisie i kosztują 90 zł (cena brutto). Opłata może zostać również pobrana w przypadku, gdy zgłoszony sprzęt okaże się sprawny (dotyczy to również napraw gwarancyjnych).

 22. O zakończeniu naprawy i możliwości odbioru sprzętu, zmianie kwalifikacji naprawy, kosztach przekraczających limit naprawy, klient zostanie poinformowany telefonicznie lub przy pomocy poczty elektronicznej.

 23. Serwis zastrzega sobie prawo do uznania sprzętu za sprawny i odstąpienia od prób jego naprawy, jeśli w czasie badań diagnostycznych, trwających co najmniej 5 kolejnych dni roboczych, nie wystąpią objawy usterki zgłoszonej przez Klienta. Dalsze działania zostaną w takim przypadku skonsultowane z Klientem.

 24. Maksymalna cena, która została przedstawiona Klienta, może ulec zmianie, jeśli uzgodniony zakres prac nie pozwolił na uzyskanie pełnej sprawności naprawianego urządzenia. W takim przypadku dalsze działania będą wymagały akceptacji przez Klienta.

 25. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za wady i uszkodzenia wykryte w trakcie naprawy.

 26. Sprzęt przed wydaniem klientowi jest uprzednio testowany przez 48h.

 27. Urządzenie zostanie wydane Klientowi, tylko i wyłącznie po uregulowaniu płatności za wykonaną usługę.

 28. Po wykonanej usłudze serwisowej Serwis wysyła sprzęt do Klienta pod adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym.

 29. Koszty wysyłki sprzętu z Serwisu do Klienta, pokrywa Klient.

 30. Wszelkie reklamacje wynikające z nieznajomości regulaminu nie będą rozpatrywane.

 31. Na większość usług serwis udziela 3 miesięczna gwarancja (z wyjątkiem usług software’owych). Wszelkie reklamacje można zgłaszać osobiście, telefonicznie lub e-mailem.

 32. Reklamacja składana przez Klienta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług powinna zostać sporządzona w formie pisemnej oraz określać:
  a) Sposób umożliwiający identyfikację Klienta,
  b) Nazwę, typ usługi, które reklamacja dotyczy,
  c) Przedmiot reklamacji,
  d) Okoliczności uzasadniające reklamację,
  e) Opis aktualnej usterki,
  f) Oryginal lub ksero paragonu,

 33. Serwis rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni o daty jej doręczenia.

 34. Serwis zastrzega sobie możliwość zwrotu klientowi nie naprawionego sprzętu o nieco odmiennych objawach aniżeli został przyjęty. Wynika to z tego iż cześć elementów, w tym uszkodzonych, jest obecnie wykonywana w technologii SMD i BGA a co za tym idzie regeneracja takiego układu nie zawsze przynosi pozytywny efekt, który może na wyeliminować tylko poprzez wymianę elementu na inny sprawny, niestety nie zawsze osiągalny. Ponadto nie wszystkie uszkodzone elementy są elementami wymiennymi i przywrócenie urządzeniu do stanu fabrycznego, może być nieosiągalne. Dotyczy to również niektórych urządzeń, wykonanych przez producenta jako „nieotwieralne”.

 35. Za sprzęt pozostający w serwisie pobierana jest opłata magazynowa w wysokości 5 zł dziennie w przypadku, gdy odbiór nastąpi po okresie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od daty poinformowania klienta o zakończonej naprawie lub o zwrocie sprzętu nie naprawionego na podany przez osobę zdającą numer telefonu, adres poczty e-mail lub w inny sposób wskazany przez klienta. Brak możliwości zawiadomienia klienta w sposób przez niego wskazany, a nie wynikający z błędu serwisu, nie zwalnia klienta z opłaty magazynowej. W przypadku naliczenia opłaty magazynowej, odbiór sprzętu nastąpi po uregulowaniu tejże opłaty na rzecz Serwisu.

 36. Po upływie 30 dni nieodebrany sprzęt ulega przepadkowi i jest uznawany jako porzucony przez właściciela w rozumieniu art. 180 Kodeksu Cywilnego oraz na podstawie art. 181 Kodeksu Cywilnego nabywa przez jego objęcie w posiadanie samoistne Serwisu.

 37. Serwis Komputerowy przyjmując sprzęt komputerowy do naprawy wydaje formularz zgłoszeniowy, który jest jedynym dokumentem kwitującym przyjęcie sprzętu. Wydanie sprzętu możliwe jest tylko i wyłącznie po okazaniu formularza zgłoszeniowego i zwrotu go do serwisu.

 38. Po wykonaniu naprawy sprzęt jest przekazywany Klientowi w formie wysyłki za pośrednictwem kuriera pod wskazany adres. Naprawiony sprzęt wysyłany jest wraz z fakturą VAT.

 39. Każdy klient oddający sprzęt do serwisu jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem. Oddając sprzęt do naprawy, dobrowolnie akceptuje powyższy regulamin. Jest to umowa na której podstawie jest świadczona usługa naprawy i ona reguluje prawa i obowiązki z tego tytułu. Wszelkie inne postanowienia muszą być przedstawione w formie pisemnej i zaakceptowanie przez obie strony.

 40. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ewidencji zgłoszeń zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 Dz.U. Nr 02.101.926.

serwis komputerowy

Komentarze są wyłączone.